Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Sở Xây dựng triển khai thực hiện Kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của Sở năm 2024.

Ngày 30/01/2024, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của Sở năm 2024. Theo đó, nội dung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm triển khai tới các phòng, trung tâm, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Xây dựng liên quan cụ thể như sau:

Một là, Trưởng các phòng, Giám đốc các Trung tâm thuộc Sở phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, hàng năm có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung về công khai, minh bạch theo quy định từ Điều 55 đến Điều 58 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn có liên quan, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của CBCCVC trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm chủ động ngăn ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng. Trong đó chú trọng tập trung thực hiện việc công khai, minh bạch các lĩnh vực theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh như: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai; thực hiện chính sách bồi thường, giải tỏa, tái định cư; quản lý tài sản công; quản lý thu chi, chi ngân sách; quản lý sử dụng vốn ngân sách, các khoản thu khác ngoài ngân sách; thủ tục hành chính. Trên cơ sở đó, Trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo rà soát các nội dung phải thực hiện công khai, hình thức công khai phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, để xây dựng nội dung văn bản chỉ đạo cụ thể việc công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan của đơn vị mình (như: Nội dung công khai; hình thức công khai; thời gian, thời điểm công khai ...) làm căn cứ thực hiện để tổ chức kiểm tra và tự kiểm tra. Đồng thời, hàng năm phải thực hiện việc rà soát các nội dung để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp, nhằm hạn chế những hiện tượng tiêu cực, nhũng nhiễu.

Hai là, Các phòng, trung tâm, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị theo quy định tại Điều 10, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như: Quy hoạch, đầu tư xây dựng, tài chính, tổ chức cán bộ, pháp chế, cải cách hành chính, tài chính, ngân sách, thực hiện chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của CBCCVC; quy tắc ứng xử; kê khai tài sản, chuyển đổi vị trí công tác, thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt và trả lương, thu nhập qua tài khoản... gửi Thanh tra Sở để tổng hợp chung báo cáo kết quả tự đánh giá công tác PCTN của Sở Xây dựng.

Ban Giám đốc giao Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, trung tâm căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đề xuất lãnh đạo Sở tham mưu cung cấp thông tin, tài liệu thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh phải thực hiện công khai, minh bạch (các nội dung thuộc thẩm quyền được giao của Sở Xây dựng) cho Văn phòng UBND tỉnh - đơn vị quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử tỉnh để Văn phòng UBND tỉnh thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của UBND tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định.

Đối với việc thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý tài chính công, tài sản công, Trưởng các đơn vị cần phải: Các phòng, Trung tâm, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ để áp dụng tại cơ quan, đơn vị mình, việc xây dựng phải thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ và đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định Điều 18 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đảm bảo cơ quan hoạt động hiệu quả. Hàng năm, các đơn vị xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ về việc thực hiện chế độ, tiêu chuẩn, định mức tại đơn vị mình. Báo cáo kết quả kiểm tra lên lãnh đạo Sở (có thể lồng ghép vào báo cáo công tác PCTN định kỳ) thông qua Thanh tra Sở để tổng hợp chung. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày đơn vị ban hành Quyết định tự kiểm tra nội bộ, Kết luận tự kiểm tra nội bộ phải gửi về Thanh tra Sở để làm tài liệu minh chứng phục vụ cho báo cáo đánh giá công tác PCTN của Sở, UBND tỉnh theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ. Chỉ đạo bộ phận kế toán thực hiện công khai tài chính theo đúng quy định; lưu trữ tài liệu minh chứng việc đã thực hiện công khai tài chính đầy đủ; xây dựng quy chế quản lý và sử dụng tài sản nhà nước và thực hiện việc công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch tự kiểm tra tài chính, kế toán tại cơ quan đơn vị mình theo quy định. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng ngân sách như các khoản thu chi, việc thu chi ngân sách phải lập chứng từ kế toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách, Luật Kế toán. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện công khai tài chính của các đơn vị trực thuộc được giao dự toán theo phân cấp quản lý của mình.

Trưởng các đơn vị, phòng, trung tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn được quy định cụ thể từ Điều 30 đến Điều 54 của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan về kiểm soát tài sản, thu nhập; Công văn số 15444/UBND-THNC ngày 18/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thanh tra Sở tham mưu Sở Xây dựng ban hành văn bản hướng dẫn minh bạch TSTN phải có sự phân công tổ chức thực hiện cụ thể, rõ ràng.

Ngoài ra, Chánh Văn phòng Sở chủ trì, tham mưu việc chỉ đạo Bộ phận phụ trách công tác tổ chức cán bộ tham mưu thực hiện đúng và đầy đủ một số nội dung như sau: Danh sách Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải do Bộ phận phụ trách công tác tổ chức cán bộ lập và trình người đứng đầu phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai TSTN thuộc phạm vi quản lý. Trong danh sách Người có nghĩa vụ kê khai TSTN cần xác định đối tượng kê khai và phân loại đối tượng theo cấp quản lý (cấp ủy quản lý, cấp trên quản lý, đơn vị mình quản lý) theo đúng quy định. Bản kê khai phải ghi đầy đủ thông tin, đầy đủ chữ ký của người có nghĩa vụ kê khai và người tiếp nhận bản kê khai; việc giao nhận bản kê khai phải thực hiện đúng quy định của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh. Bộ phận tổ chức – Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập phục vụ cho việc bổ nhiệm, cách chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc kỷ luật đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản trong phạm vi quản lý của Sở. Báo cáo kết quả lên UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh (thông qua Thanh tra Sở để tổng hợp chung).

Chánh Thanh tra Sở phối hợp với Văn phòng Sở, các phòng, trung tâm tham mưu cho Sở Xây dựng trong việc phối hợp với Thanh tra tỉnh, các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kê khai và xác minh tài sản, thu nhập năm 2024; tổng hợp, dự thảo báo cáo của Sở gửi UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh kịp thời theo quy định; tham mưu Ban Giám đốc Sở chỉ đạo về công tác kê khai và xác minh tài sản, thu nhập năm 2024.

Ba là, Trên cơ sở văn bản hướng dẫn, kế hoạch PCTN, CKMB của tỉnh, của Sở hàng năm về nội dung công khai, hình thức công khai, thời gian, địa điểm thực hiện công khai và chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị mình, hàng năm Trưởng các đơn vị phải chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra tại đơn vị, việc kiểm tra cần xác định các lĩnh vực trọng tâm theo quy định tại kế hoạch này đã nêu ở phần trên. Sở sẽ tổ chức Đoàn thanh tra, kiểm tra tại một số đơn vị lồng ghép với Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, thanh tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính, kỷ luật kỷ cương hành chính, thanh tra kiểm tra chuyên ngành. Qua kiểm tra nhằm đánh giá những quy định thuộc các lĩnh vực phải công khai, minh bạch đã thực hiện được, những quy định chưa thực hiện được, nguyên nhân chưa thực hiện được; đồng thời có biện pháp chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục và báo cáo Ban Giám đốc Sở, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh theo quy định.

Tổ chức thực hiện: trên cơ sở Kế hoạch này, Các phòng, Trung tâm, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình để cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện Kế hoạch này của Sở đến cán bộ, công chức, viên chức đơn vị mình biết và để thực hiện cho tốt, báo cáo về Thanh tra sở kết quả triển khai thực hiện.

(Đính kèm nội dung Kế hoạch số 06/KH-SXD ngày 30/01/2024 của Sở Xây dựng về việc tự kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của Sở năm 2024.)​ hanhltnsxd06khsxd-tukiemtrackmb2024-30012024.pdf

Tên tác giả: Đào Quốc Tuấn

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​