Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 

TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI:

Nhìn chung 06 tháng đầu năm 2022, công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đã được Sở Xây dựng, UBND các huyện thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) và các đơn vị liên quan tập trung, chú trọng, nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU Ngày 12/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 61/2020/QĐ-UBND ngày 30/12/2020, Quyết định số 62/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020, Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và trật tự xây dựng đã góp phần chuyển biến tích cực trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng.

Tuy nhiên, công tác thực hiện báo cáo của một số đơn vị còn chậm, chưa đúng thời gian quy định; thực tế tình hình vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng tại một số địa phương vẫn còn xảy ra.

CÁC GIẢI PHÁP:

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu Lãnh đạo các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Một là, đối với các sở, ban, ngành thuộc tỉnh:

Tiếp tục chú trọng triển khai thực hiện và theo dõi thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 12/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 14837/KH-UBND ngày 28/12/2018; các nghiệm vụ, trách nhiệm được phân cấp tại Quyết định số 61/2020/QĐ-UBND ngày 30/12/2021, Quyết định số 62/2020/QĐ-UBND ngày 31/12 /2021 và Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các Sở, ngành, UBND các cấp trong công tác phối hợp tổ chức lấy ý kiến thẩm định đảm bảo thời gian đẩy nhanh tiến độ thẩm định, góp ý, chất lượng thẩm định trình phê duyệt các đồ án quy hoạch.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai của địa phương. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định; đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã, Thủ trưởng cơ quan/đơn vị quản lý về đất đai cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ (nếu có).

Sở kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương thường xuyên thực hiện việc giám sát, đánh giá đầu tư các dự án nhà ở, dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân,… theo quy định của pháp luật về đầu tư; yêu cầu các Chủ đầu tư thực hiện nghiêm các nội dung đã được phê duyệt dự án (lưu ý về tiến độ thực hiện của dự án); đề xuất xử lý đối với các trường hợp vi phạm (nếu có).

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của các địa phương; qua đó, tiếp tục mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn các địa phương nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức chuyên môn, đảm bảo mọi công trình vi phạm đều phải được xử lý nghiêm, kịp thời, đúng hành vi, chấm dứt tình trạng tham mưu quá thời hạn, hết thời hạn xử phạt hay phải sửa đổi, đính chính quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và truyền hình phối hợp với UBND cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền về các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng (chú trọng các quy định về tách thửa, chuyển nhượng sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích, lấn chiếm đất, xây dựng không phép, sai quy hoạch được duyệt, lấn chiếm hành lang công trình an ninh, quốc phòng, giao thông, thủy lợi,...) nhằm nâng cao nhận thức, cảnh giác của người dân trước những dụ dỗ của những đối tượng môi giới, bán đất không theo quy định.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, các Sở, ban ngành hướng dẫn các địa phương về công tác xử lý kinh phí tạm ứng ngân sách để thực hiện công tác cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Ban quản lý các Khu công nghiệp, Ban quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp, các sở, ban ngành và UBND cấp huyện khi thực hiện công tác kiểm tra liên quan về trật tự xây dựng; quá trình kiểm tra chuyển hồ sơ vi phạm tới người có đủ thẩm quyền xử phạt theo quy định (nếu có).

Sở Xây dựng thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, triển khai quy hoạch, công tác quản lý hoạt động xây dựng, quản lý trật tự xây dựng; tổng hợp khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Hai là, đối với UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa:

Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo các Phòng, ban chuyên môn, UBND cấp xã thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 12/9/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 14837/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh và các quy định phân cấp quản lý tại Quyết định số 61/2020/QĐ-UBND ngày 30/12/2020, Quyết định số 62/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020, Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương, đẩy mạnh tiến độ lập, phê duyệt các hồ sơ quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung các xã, quy hoạch phân khu, Quy chế quản lý kiến trúc, đô thị để trình thẩm định, phê duyệt làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Chú trọng, bảo đảm đồng bộ quy hoạch xây dựng, đô thị với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông, quy hoạch ngành lĩnh vực có liên quan.

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND cấp xã thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra hoạt động xây dựng trên địa bàn quản lý theo phân cấp. Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý trật tự xây dựng; thực hiện nghiêm công tác tham mưu, chuyển hồ sơ vi phạm tới người có thẩm quyền xử phạt theo quy định. Đảm bảo mọi công trình đều phải được phát hiện, kiểm tra ngay từ khâu chuẩn bị, cải tạo mặt bằng (san lấp, đào, đắp…); trường hợp phát hiện công trình xây dựng trên đất không đúng mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai thì Căn cứ khoản 11 Điều 16 Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng chỉ xử phạt theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về XPVPHC trong lĩnh vực đất đai; kiên quyết tổ chức thực hiện các biện pháp ngăn chặn không để đối tượng vi phạm tiếp tục hành vi vi phạm. Quá trình kiểm tra có thể kết hợp thực hiện tuyên truyền hướng dẫn quy định về xây dựng trên địa bàn.

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND cấp xã thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các đối tượng vi phạm thực hiện nghiêm theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cấp có thẩm quyền; xử lý, kiến nghị người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính kịp thời đối với các trường hợp không chấp hành quyết định xử phạt theo quy định.

Kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý về quy hoạch, quản lý xây dựng; đảm bảo bố trí đủ nhân lực làm công tác quản lý theo trách nhiệm, nhiệm vụ đã được phân cấp tại Quyết định số 61/2020/QĐ-UBND ngày 30/12/2020; đồng thời chủ động phối hợp các Sở chuyên ngành tổ chức tập huấn, hướng dẫn bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ  cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác công tác quản lý tại địa phương.

Yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định./.

 Tên tác giả: Đào Quốc Tuấn

 

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​