Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 148/NQ-CP của Chính phủ về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch 148-KH/TU ngày 12/5/2022 về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW. Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị vào ngày  18/5/2022 tại  trụ sở Tỉnh Ủy, sau đó  các  tổ chức cơ sở đảng trực thuộc lần lượt tổ chức triển khai quán triệt tại đơn vị với nhiều hình thức đa dạng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 38-CT/TU ngày  23/11/2022 về  việc triển  khai  thực  hiện  Nghị  quyết  số  06-NQ/TW  ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị. Một số các địa phương cũng đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện: như UBND huyện Xuân Lộc ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND triển khai thực hiện Kế hoạch số 166-KH/HU ngày 06/6/2023 của Ban thường vụ vụ huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ chính trị...

Một số kết quả đạt được:

- Về độ phủ quy hoạch xây dựng:  Quy hoạch chung đô thị được phê duyệt đến nay đạt 100%, đang thực hiện rà soát điều  chỉnh  quy  hoạch  chung  các đô thị (Biên  Hoà,  Long  Thành,  Nhơn Trạch, Trảng Bom, Định Quán, Gia Ray vàVĩnh An); Đối với 04/11 đôthị thuộc thấm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, đến nay Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch  chung  thành  phố Biên  Hòa và Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung đô thị Trảng Bom và chuẩn bị trình Bộ Xây dựng  thâm định  trình Thủ tướng  Chính phủ phê duyệt  hô sơ Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Long Thành và đô thị mới Nhơn Trạch; Quy hoạch xây dựng vùng huyện đã lập, trình phê duyệt được 7/8 huyện (đạt 87,5%); 03 đô thị đang triển khai lập quy hoạch phân khu đô thị gồm: Thành phố Biên Hòa đã phê duyệt được 10/21 phân khu đạt 47,6%; Đô thị mới Nhơn Trạch đã phê duyệt dược 02/12 phân khu đạt 16,67 % ; thành phố Long Khánh đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 10 phân khu và đang triển khai đấu thầu lập lập đồ án quy hoạch phân khu theo quy định.

 • Về nhà ở: Diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh đạt 25,9 m2 sàn/người (trong đó, tại đô thị 26,5 m2 sàn/người và tại nông thôn 25,3 m2 sàn/người). Nhà ở kiên cố và bán kiên cố chiếm 99,84%; Nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ chiếm 1,16%. Nhà ở xã hội 4.443 căn.  Đến nay trên địa bàn tỉnh có 09 dự án nhà ở xã hội đang triển khai, quy mô 8.454 căn. Các đã phương trình 10 dự án, trong đó có 03 dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, quy mô khoảng 6.500 căn, gồm 02 dự án tại thành phố Biên Hòa và 01 dự án tại huyện Nhơn Trạch; UBND tỉnh đang xem xét chấp thuận đầu tư 01 dự án quy mô 1.800 căn; Dự kiến từ nay đến cuối năm 2023 khởi công 01 dự án (block CC5 thuộc Dự án Khu nhà ở công nhân tại thị trấn Trảng Bom do Công ty cổ phần Thống Nhất làm chủ đầu tư, quy mô 103 căn). Năm 2024 dự kiến hoàn thành 715 căn nhà ở xã hội (435 căn dự án A6-A7 thành phố Biên Hòa và 280 căn dự án Công ty Đệ Tam ở huyện Nhơn Trạch).

  - Đối với phát triển đô thị: Đến năm 2023, toàn tỉnh Đồng Nai có 11 đô thị, trong đó có 01 đô thị loại I trực thuộc tỉnh (thành phố Biên Hòa), 01 đô thị loại III (thành phố Long Khánh), 02 đô thị loại IV (thị trấn Long Thành và thị trấn Trảng Bom) và 07 đô thị loại V gồm: thị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc), thị trấn Định Quán (huyện Định Quán), thị trấn Tân phú (huyện Tân Phú), thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu), thị trấn Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch), thị trấn Dầu Giây (huyện Thống Nhất) và đô thị Long Giao (huyện Cẩm Mỹ). Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 50%. Các chương trình phát triển đô thị tại một số huyện đang tiến hành lập, thẩm định và phê duyệt như: Chương trình phát triển đô thị Đô thị mới Nhơn Trạch; Chương trình phát triển đô thị thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất đến năm 2025 và giai đoạn 2026-2030; Chương trình phát triển đô thị thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc đến năm 2025 và giai đoạn 2026-2030; Chương trình phát triển đô thị đô thị Long Giao đến năm 2030.

-  Khu công nghiệp: Trong tổng số 33 khu công nghiệp dtrợc thành lập với diện tích 10.514,69 ha, trong đó: có 31 khu công nghiệp đi vào hoạt động; 01 khu công nghiệp trong giai đoạn thu hồi đất, đầu tư xây dựng hạ tầng (Khu công nghiệp Công nghệ cao Long Thành) và 01 KCN (KCN Long Đức 3) vừa được thành lập theo Quyết định 842/QD-TTg ngày 14/7/2023 của Thủ tướng; đã cho thuê được 6.000,84 ha, đạt 85,64% diện tích đất công nghiệp (7.033,08 ha), riêng trong 9 tháng năm 2023, các KCN đã cho thuê được 23,2 ha, tập trung tại các Khu công nghiệp Công nghe cao Long Thành, Thạnh Phú, Nhơn Trạch III - Giai đoạn 2, Sông Mây.

- Cụm công nghiệp: Trong 27 CCN được quy hoạch với tổng diện tích là 1.493,239 ha (diện tích đất công nghiệp dùng cho thuê khoảng 943,52 ha) thì có 24/27 CCN đã dược phê duyệt quy hoạch chi tiết; 16/27 CCN đã được phê duyệt quyết định thành lập, trong đó 13/16 CCN đã được phê duyệt chủ trương đầu tư. Trong 13/27 CCN đã được thành lập và phệ duyệt chủ trương dầu tư CCN, có: 04 CCN có hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, 05 CCN đang triển khai xây dựng hạ tầng, 04 CCN đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với 14 CCN còn lại có 04 CCN đang thực hiện các thủ tục pháp lý khác về đầu tư.

Về xây dựng xã nông thôn: UBND các huyện đang tập trung chỉ đạo 09 xã phấn đấu đạt chuẩn nâng cao: Gia Tân 3, Gia Kiệm (huyện Thông Nhất); Phước Thái, Bàu Cạn (huyện Long Thành); Phước Khánh (huyện Nhơn Trạch); Bắc Sơn, Bình Minh (huyện Trảng Bom); Thừa Đức (huyện cẩm Mỹ); Phú Sơn (huyện Tân Phú). Đến nay các xã đã đạt từ 08-13 tiêu chí NTM nâng cao, các tiêu chí chưa đạt chủ yếu là về giao thông, trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, tỷ lệ người dân tham gia bào hiểm y tế, nước sạch tập trung, phân loại rác tại nguồn, cành quan môi trường. Huyện Xuân Lộc đến nay cơ bản đạt 36/36 chỉ tiêu huyện nông thôn mới, đạt 38/38 chỉ tiêu huyện nông thôn mới nâng cao; Huyện Định Quán đến nay huyện đạt 30 chỉ tiêu huyện nông thôn mới nâng cao, còn 08 chỉ tiêu đang thực hiện. Lũy kế đến nay toàn tỉnh có 96/120 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 30 khu dân cư kiểu mẫu.

 • Theo kết quả điều tra hộ nghèo cuối năm 2.022, tống số hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh là 14.626 hộ, (trong dó hộ nghèo là: 7.962 hộ, hộ cận nghèo là 6.664 hộ). Trong 9 tháng năm 2023, cho 3.054 hộ nghèo.

  - Dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2023 tăng 5,03% so với cùng kỳ năm trước;

  - Số bác sỹ/vạn dân là 8,5 bác sỹ/vạn dân.

  - Giữ tỷ lệ lao động không có việc làm khu vực đô thị ở mức 2,4%.

  - Tỷ lệ che phủ cây xanh là 52 %, Tỷ lệ che phủ của rừng là 28,66 %.

  - Tỷ lệ hộ dân có sử dụng điện đạt trên 99%.

  - Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn QC02 là 80%; Tỷ lệ dân số thành thị được cấp nước sạch đạt 100%. Tỷ lệ hộ nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%. Tỷ lệ dân cư đô thị trên địa bàn tỉnh được cung cấp nước sạch khoảng 88%, tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch khoảng 17,6%, mức sử dụng nước sinh hoạt bình quân đạt 100 lít/người/ngày.đêm.

  - Thu gom và xử lý 100% chất thải y tế; 100% chất thải nguy hại; 100% chất thải công nghiệp không nguy hại; 100% chất thải rắn sinh hoạt, trong đó đảm bảo tỷ lệ chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt dưới 15%.

  - 01/11 đô thị có Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, Trong 04 đô thị loại IV trở lên chỉ có 01 đô thị có nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung là thành phố Biên hòa, do đó tỷ lệ đạt là 25%.

  - Tỷ diện tích cây xanh công cộng đô thị bình quân từ 7,99 m2/người;

  Đồng Nai tiếp tục hoàn thiện pháp lý và phấn đấu đạt các mục tiêu đặt ra tại Chương trình hành động số 38-CT/TU ngày 23/11/2022 củaBan Thường vụ Tỉnh ủy.​


Hồ Văn Hà

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​